archief architektuur 1e kwartaal 2008


28-3-2008:  EXPO " eenvoud" (van 28 maart -10 mei 2008)

Opening (om 16.30 uur) van de expo's  Landschappen van Almere (kaarten, illustraties, foto’s (Geert van der Wijk) en beamer-presentatie vormen de basis van Landschappen van Almere  Zo krijgt de bezoeker een prachtig beeld van de landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen van Almere door de jaren heen) en Shelter (zo heet de expositie van de Eindhovense kunstenares Toos Nijssen. Haar shelter is een sculptuur waarin de bezoeker kan verblijven en plaats nemen om te luisteren naar verhalen van mensen die vertellen over wat thuis voor hen betekent) en " Eenvoud" door raadslid en oud-wethouder Frits Huis (foto, ooit betrokken bij Comité de Fantasie). Eenvoud Bouwt’ is een expositie van winnende ontwerpen. Dit experimentele wijkje in Almere zoekt nog 9 bewoners (kopers)

Wonen in een uniek vrijstaand huis waarvan het ontwerp een prijs gewonnen heeft? In een groen, experimenteel woonwijkje? In architektuurcentrum Casla gaat binnenkort Eenvoud Bouwt van start, een expo van 12 winnende ontwerpen van prijsvraag Eenvoud. Te zien is een overzichts- maquette van de ontwerpen, uitgevoerd in ‘de schaal van Madurodam’, ofwel 1:25.  Precies zoals bedoeld is, gesitueerd in een vriendelijke omgeving die aan een campingachtige setting doet denken. Het in een bos gelegen gebiedje van De Eenvoud beslaat slechts een halve hectare. De woningen staan op grond van gemiddeld 350 m2 .

Prijsvraag Eenvoud is in 2006 opgezet door Comité de Fantasie in samenwerking met Casla. Deelnemers werd gevraagd voor relatief weinig geld een vrijstaande, maar eenvoudige woning te ontwerpen waarin hun eigen wensen en fantasieën doeltreffend tot uiting kwamen.  De winnaars kregen de mogelijkheid hun ontwerp te realiseren op een open plek in het bos in Noorderplassen-West, een nieuwe wijk aan de rand van Almere-Stad. Het juryrapport:"de jury heeft gezocht naar ontwerpen die zich wensen te verhouden tot humor, relativering en een milde vorm van absurdisme. De oorspronkelijke verwachting van een selectie van ontwerpen die eenvoud verbeeldt of invult, is daarmee in een aantal gevallen onder druk komen te staan. Toch heeft de jury eenvoud proberen te vinden, niet zozeer in de vorm, maar nadrukkelijk in de indeling, de verhouding tussen binnen en buiten of de conceptuele invulling van het begrip.”

Kijk voor een uitgebreid overzicht van de ingezonden ontwerpen op de Dag van de Architektuur Almere 2006 bij www.kunst-enzo.nl/architektuur2006.htm

De 12 prijswinnaars zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Zwitserland, Portugal en Zweden. Inventief gebruik van materialen als polycarbonaat-platen of rubber, eenvoudige maar onvoorspelbare plattegronden, flexibele oplossingen met schuifbare wanden, een bescheiden slanke toren in het landschap, het onvoltooide huis, of het monolitisch karakter zijn kenmerken van de ontwerpen. De woningen krijgen een permanent karakter, met zo min mogelijk beperkingen in regelgeving. Een aantal projekten wordt door de ontwerpers zelf uitgevoerd; 9 ontwerpers zijn op zoek naar een koper. Eventueel gewenste aanpassingen moeten recht blijven doen aan het oorspronkelijke prijswinnende ontwerp. De bouwstart staat gepland voor eind van dit jaar. Los van de grote aandacht voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap, laat de gemeente Almere met prijsvraag Eenvoud zien nog steeds oog te hebben voor bijzondere bouwvormen.  Aan deze prijsvraag gingen edities vooraf, die hebben geleid tot de opvallende experimentele woonwijken De Fantasie en De Realiteit. Deze trekken aandacht in binnen- en buitenland. Toonaangevende architectuurtijdschriften hebben erover gepubliceerd. De gebouwen worden gebruikt als woonhuis, vakantiewoning of atelier. Enkele zijn in de loop der tijd vervangen. Het gebruikte bouwmateriaal was niet altijd bestand tegen de tand des tijds, wat logisch is, want oorspronkelijk zouden de woningen er maar voor 5 jaar staan. 

Architektuurcentrum CASLa, Weerwaterplein 3,1324 EE Almere Stad. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.eenvoud-almere.nl of www.casla.nl

 


26-3-2007 Biathlon woonpark van start 

 

Woensdag 26 maart ondertekenden Nurten Albayrak-Temur (algemeen dirkteur COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en burgemeester Annemarie Jorritsma het addendum aan de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Almere.  (daardoor werd in 2000 de komst van een asielzoekerscentrum mogelijk; door de ondertekening van het addendum (toevoegsel) wordt die oorspronkelijke overeenkomst opgeschort en wordt het mogelijk ook andere doelgroepen tijdelijk te huisvesten). 

 

Ofwel: het bestaande asielzoekercentrum wordt nu op een andere manier ingevuld als woonfunktie. 

Het addendum en de bestuursovereenkomst lopen tot 31 december 2015.  

 

Een deel van de woningen is bestemd voor (her)starters die via woningcorporatie Ymere een woning kunnen huren. De overige woningen en andere gebouwen zijn inmiddels in gebruik genomen door een aantal maatschappelijke organisaties. Het COA blijft eigenaar van alle gronden en opstallen en de gemeente behoudt na afloop van het addendum en de bestuursovereenkomst het recht van eerste terugkoop van de grond. 

Behalve het addendum werd ook een samenwerkingsconvenant ondertekend. Pieter Jan Datema, regio- direkteur Ymere, heeft het convenant mede ondertekend (foto).  In dit convenant wordt door het COA, Ymere en de gemeente Almere de doelstelling van Biathlon Woonpark onderschreven. Deze is als volgt geformuleerd: “het bieden van tijdelijke huisvesting aan hen die om verschillende redenen behoefte hebben aan kortdurende dan wel eenvoudige en goedkope huisvesting met desgewenst begeleiding."

 

foto's: Henk Struik


18-3-2008: herontwikkeling Metropole

Het college van B en W heeft besloten de verklaring van geen bezwaar van de Provincie Flevoland te bekrachtigen waardoor her-ontwikkeling van het gebouw Metropole aan de Stationsstraat  mogelijk wordt. 

In 2001 is tussen de gemeente Almere en Corio een koopcontract gesloten voor de her-ontwikkeling van gebouw Metropole. In het voormalige Theater aan de Stationsstraat komt 7500 m2 vrij voor een kombinatie van winkels, leisure en Horeca. Voor dit concept is een Artikel 19, lid 1 WRO procedure gevoerd waarvoor de Provincie Flevoland op 16 oktober 2007 een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Als besluit van deze procedure heeft het college besloten deze verklaring te bekrachtigen, zodat de bouwaanvraag van Corio getoetst kan worden; deze bouwaanvraag is inmiddels ingediend en de Welstandscommissie heeft hierover advies uitgebracht. De commissie geeft een negatief advies op het ingediende bouwplan dat zich voornamelijk richt op de symmetrische hoofdopzet van het Stationsplein, de huidige rooilijn en de uitstraling van het (ver)bouwplan van Corio. Het college heeft besloten het advies van de commissie niet te volgen, omdat in een eerder stadium het Quality Team waar de welstandscommissie toentertijd deel van uit maakte, wel een positief advies gaf. Het concept staat of valt met de gewenste menging van winkels, leisure en Horeca in het pand. Het gebouwconcept is hierop ontworpen en zorgt zo voor een aanbod dat aansluit bij de bevolkings- opbouw van Almere.

 

 


 

19-3-2008: HBo bouwkunde (duale opleiding) gaat van start in lelystad

BouwTalent Flevoland en Hogeschool Windesheim slaan handen ineen. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen mensen in Lelystad aan de slag met een HBO-opleiding in de bouw.   Het gaat om een kombinatie van (betaald) werken en studeren. De precieze opbouw en volgorde van de opleiding wordt afgestemd op de vooropleiding en de eerder verworven competenties van de kandidaten. 

Op 26 maart a.s. is er een volgende voorlichtingsbijeenkomst in het Provinciehuis (Lelystad)

Geïnteresseerden maken kennis met de opleiding, organisaties die dat gaan verzorgen en bouw- en infrabedrijven, architekten- en ingenieursburo's, corporaties, provincie, enz. Graag informeren de heren Eep Bronkhorst (voorzitter Stichting BouwTalent Flevoland en direkteur Centrada) en Bart Willemsen (direkteur Stichting BouwTalent Flevoland) uitgebreid over de nieuwe ontwikkelingen. Iedereen van harte welkom op deze bijeenkomst op woensdag 19 maart om 9.00 uur aan de Vaartweg 67 in Lelystad (p/a Bouwopleidingen Rolbij) 

Uit onderzoeken en individuele gesprekken blijkt, dat de behoefte van werkgevers aan midden en hoger kaderpersoneel fors toeneemt. Het gaat dan om bijvoorbeeld architectenbureaus, bouwbedrijven, corporaties, infra-bedrijven, calculatie- en constructieburo's, gemeenten. Alleen is de daadwerkelijke instroom van studenten in middelbare en hogere bouwkunde opleidingen te laag.  Uitdagende banen in de bouw te over Eep Bronkhorst vertelt dat mensen een beperkt beeld hebben van de bouw. Onmiddellijk wordt gedacht aan metselen en timmeren. Terwijl het vakgebied veel uitgestrekter is. Op HBO nivo gaat het om funkties als projektleider civiel, beleidsmedewerker onderhoud, manager bouw, tekenaar enz. Het is daarom belangrijk om mensen goed te informeren over de mogelijkheden die een studie HBO Bouwkunde biedt. 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 26 maart worden er presentaties gegeven van een architektenbureau, een woningbouwcorporatie en natuurlijk ook een bouwbedrijf.

Praktijkgerichte MBO en HBO opleidingen (Bouwkunde of Civiele Techniek) Daarom biedt BouwTalent Flevoland deze opleidingen specifiek aan voor Flevolanders. De organisatie zorgt er voor dat studenten praktische ervaringen opdoen bij Flevolandse bedrijven. Natuurlijk in nauwe samenwerking met alle opleidingorganisaties en bedrijven in de bouw. De eerste Flevolandse MBO-ers doen intussen praktijkervaring op via allerlei stages bij bedrijven in de bouwbranche.  

Duale opleiding HBO Bouwkunde Ook bij deze HBO opleiding, die binnen afzienbare tijd van start gaat, is het een kombinatie van (betaald) werken en studeren. De precieze opbouw en volgorde van de opleiding wordt afgestemd op de vooropleiding, werkervaringen en eerder verworven competenties van de kandidaten. Op 26 maart a.s. is er een voorlichtingsbijeenkomst in het Provinciehuis. Geïnteresseerden maken daar kennis met de opleiding, de organisaties die deze gaan verzorgen en bouw- en infrabedrijven, architectenbureaus, ingenieursbureaus, corporaties, provincie, enz.   Op de vraag waarom juist Bouwtalent het initiatief neemt voor het starten van een HBO opleiding Bouwkunde, antwoordt Bart Willemsen (directeur Stichting BouwTalent Flevoland), dat de organisatie zich sterk maakt voor leren en werken op verschillende nivo's. Een goed voorbeeld is het opleidingsbedrijf Bouwopleidingen Rolbij. De Rolbij neemt jongeren in dienst, leert ze een vak en plaatst ze uit bij bedrijven; vanzelfsprekend in intensieve samenwerking met deze bedrijven en de ROC’s. Deze konstruktie wil BouwTalent Flevoland ook graag ontwikkelen voor MBO nivo 4 en HBO nivo 5.   Vraag en aanbod op elkaar aan laten sluiten Omdat BouwTalent Flevoland een samenwerkingsverband is van bouw- en infrabedrijven, woningbouwcorporaties en architectenbureaus heeft de organisatie goed zicht op de vraag naar personeel. Op dit moment is de behoefte aan HBO-ers groot. Vandaar dat BouwTalent Flevoland aan Hogeschool Windesheim heeft gevraagd om een duale opleiding Bouwkunde te ontwikkelen. Tijdens deze opleiding kombineren studenten leren en werken. Dit in tegenstelling tot andere HBO Bouwkunde opleidingen, waar dit pas het geval is vanaf het 3e leerjaar. Op deze manier wil BouwTalent Flevoland zowel jongeren als oudere belangstellenden enthousiast maken om de nieuw te starten opleiding te gaan volgen.

 


18-3-2008: Francine Houben  "zakenvrouw van het jaar2008

 

 

Architekt Francine Houben van architektenburo Mecanoo (Delft) heeft de Prix Veuve Cliquot gewonnen. 

Behalve een goede fles champagne van dit Huis, kreeg zij de titel 'Zakenvrouw van het Jaar 2008". 

Als jullie in het Archief Architektuur2007 kijken, vind je regelmatig een bijdrage over de aktiviteiten van Houben 

omdat zij ook enige jaren Stadsbouwmeester is geweest in Almere.

 


10-3-2008: Gemeente Almere introduceert digitaal magazine "Kavel"

 

Het programma "IkbouwmijnhuisinAlmere" geeft iedereen de mogelijkheid om zelf een huis te bouwen. Tot 2030 geeft de gemeente per jaar circa 1000 kavels in verschillende prijsklasse en grootte uit voor particulier opdrachtgeverschap. Mensen die hun eigen huis bouwen, bouwen daarmee tegelijkertijd aan hun eigen omgeving en aan de stad. Met IkbouwmijnhuisinAlmere is een nieuw hoofdstuk begonnen in de ontwikkeling van Almere - een stad voor en door de bewoners. Nu is er een digitaal magazine "Kavel" - een nieuwsbrief en info voor iedereen die overweegt zijn/haar eigen huis te gaan bouwen. Met info over de ontwikkelingen en  komende kavel- uitgiftes; maar ook achtergrondinfo zoals een rubriek met een deskundige aan het woord. "Kavel"  wordt digitaal verstuurd naar ieder die op de hoogte wil blijven over kavels in Almere en die zich heeft opgegeven via  www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl  Daar staat ook het aktuele aanbod aan kavels in Almere.

 


 8-3-2008: presentatie (6e) jaarboek 2008 in casa casla

 

 

Zaterdag 8 maart 2008 werd alweer het 6e jaarboek gepresenteerd over Landschapsarchitektuur & Stedenbouw.

 Het leuke is dat dat het Weerwaterplein, waaraan architectuurcentrum CASA CASLa ligt - kompleet met haventje en al -  ook in het boek beschreven staat. Dit plein is pas recentelijk - zonder tamtam - opgeleverd; waarschijnlijk later dit jaar zal het geheel officieel 'geopend' worden.

De presentatie van de "Weerwaterpleinplannen" door het bureau Landlab uit Arnhem staat op het openingsprogramma.

Belangstellenden konden zich opgeven voor het openingsprogramma dat duurt van 11.00 tot 12.30 uur. Ook was er later de mogelijkheid voor een Architektuur-rondvaart. Opgave in beide gevallen via info@jaarboekls.nl vanwege de verwachte belangstelling. 

 

Dat laatste klopte helemaal! 

 

Er was een enorme belangstelling voor dit gebeuren met in korte tijd zó veel interessante sprekers. Ans van Berkum>  direkteur (of zoals zij zichzelf noemt: Manager) van CASLa, verwelkomde iedereen  en hield een korte inleiding. Fons Asselbergs, voorzitter van de stichting Jaarboek LS, liet helaas verstek gaan. 

 

klik op foto voor filmpje >

< Er was een plan-presentatie Weerwaterplein door Bram Breedveld 

(van buro LandLab, ook aanwezig kollega Ed Joosting Bunk). 

 

< klik op foto voor filmpje

 

 

Bram Breedveld houdt verhaal over LandLab, zegt het geweldig te vinden dat ontwikkelaars 'groen' sponsoren! Hij geeft een terugblik (in zwart/wit) op het Deventerpad en het pleintje (toen nog een soort buitengebied) en een overzicht van het ontstaan van Almere. Over waterverbindingen door het hele centrum van het nieuwe Stadshart. In 2004 kwam er een Q-team in Almere met 5 architekten van wereldfaam, dat de kwaliteit moest bewaken en (ook eigen) ideeen en projekten aanbracht. In 2004 werd LandLab geselekteerd voor het haventje (de lindes waren al op grootte, zijn verplaatst, en kleine boompjes zijn nu teruggeplaatst). Opdrachtgever was de gemeente Almere + CASLa.  CASA CASLa is ontstaan na een prijsvraag, waarvan de winnaar eigenlijk een drijvend paviljoen had bedacht elders in het Weerwater. Omdat dat niet haalbaar bleek, kreeg Lanoir & Courrian architectes deze plek toegewezen, waarbij het dit ontwerp is geworden en uitgevoerd. Het Almeerse architektenburo Santman & van Staaden ondersteunde de bouwaktiviteiten, het water werd gemaximaliseerd."Het water als Plein"werd het motto en het haventje is nu geschikt voor passanten (voorzieningen zijn helaas niet bij CASLa ondergebracht maar aan de overkant, het rode gebouw bij de overdekte fietsenstalling) Maar op deze manier houdt CASA CASLa kontakt met het Weerwater!

Vervolgens gaf Robert Broesi (stedenbouwkundige) een lezing  "Waterscheidingen in kunstwerk Nederland"

 

< klik op foto voor filmpje 1   

                                                               klik op foto voor filmpje 2 >

Robert Broesi laat weten dat er meer moet gedacht worden 'vanuit het water'. Nu nog steeds scheidingen in bouwen, groen en water. Funkties water, interaktie met gebouwen, aanlegmogelijkheden bootjes nog minimaal. Denk ook meer ecologisch, transport over water, recreatie.

IJmeer bebouwen? Dan kompensatie bijvoorbeeld maar de eerste effekten zijn pas zichtbaar als we 30 jaar verder zijn! Ontwerpers kunnen eea wel goed aangeven maar er moet beter gecommuniceerd worden met gemeente en ontwikkelaars (is lastig). Klimaat: groot verschil in marges, moeilijk om ruimte te claimen want wat is er tzt nodig??

Over het institutionele kader, dat Almere 60.000 woningen moet bouwen; dat is een giga-opgave, alleen al de bereikbaarheid...Dat kan Almere niet alleen aan! Want bovendien: wie betaalt dat?!

 

 

De Almeerse 'peetvader' Dirk Frieling (Emeritus hoogleraar stedenbouw aan de TU-Delft)  gaf een uitgebreide reaktie .

 

< klik op foto voor filmpje

Frieling zet gelijk de toon: "er zijn al allerlei rapporten! Waarom wordt er steeds gevraagd naar (struktuur) visies voor de ruimte e.d.? Het bestaat allemaal al!!"

Zijn advies: "hele NOTA Randstad subiet beeindigen! En zet 32 punten op de agenda!" (maar dat zal natuurlijk niet worden opgevolgd...is direkt zijn konklusie) 

"Wij breken af en bouwen weer op (maar ja, alle bouwvakkers hebben werk)". Verder zegt hij totaal niet bang te zijn van de dreigingen dat de zeespiegel zo snel stijgt en Nederland onder water verdwijnt want: "in 70 jaar tijd hebben we heel Nederland opgepakt als die dreiging er daadwerkelijk is!"

Over de Nieuwe Wet RO." Provincie kon alleen maar streekplannen maken...nu is het mogelijk dat participanten samen tot plannen komen.Maar: wie gaat het uitvoeren? Die instantie/organisatie/bedrijf heeft dan ook alle bevoegdheden voor 10 jaar....daarna weer terug naar gemeente.provincie of Rijk. Het IJmeer en het Groene Hart? Hou toch 's op: Het Groene Hart en Amsterdam zijn bijna even groot! Laten we 8000 m3 IJmeer onttrekken voor de bouw en in één keer kompenseren!"

 

Waar Frieling graag een oproep voor zou willen doen, is: een opleiding aan de basis stedenbouw!

 

 

< ir. Sentijna (Tineke) Blok (buro- & projektmanagment) Lid van de commissie die 34 voorbeeld-projekten selekteerde.

  Veel belangstelling van de kant van projektontwikkelaars, architekten, sponsors, enz.

                    

De meeste sprekers gaven een terugblik in de tijd, gezellig ook om mensen uit die periode ook hier te ontmoeten.

 

 

 Daarna kregen de aanwezige sponsors van het Jaarboek2008 de 'eerste exemplaren' uitgereikt (en sommige medewerk(st)ers een boeketje) 

Tenslotte voerde één van de sponsors, Dietmar Werner (Volker Wessels Vastgoed en  Neprom) het woord. Begrijpelijk dat door al deze boeiende zienswijzen de lunch en de boottocht wat later uitvielen......

 

 

klik op foto voor filmpje

 

 

< manager Ans van Berkum werd ook zélf verblijd met een boeketje.....

 

.....evenals Tineke Blok >

 

 

Het Jaarboek2008 'Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland'  2003/2007

 

De inhoud betreft: 

Herstrukturering stad, Stedelijke uitbreidingen, Openbare ruimte

Parken en tuinen, Plannen landelijk gebied

Regionale plannen, Infrastruktuur

 

 

 

 

(te koop voor 39.50 euro (ISBN 9789075271270) 224 pagina's dik is het een bijzonder inspirerend fraai gestyled boekwerk)

 


 

7-3-2008: adri duivesteijn krijgt r'dam-maaskant-prijs 2008

 

OTTERDAM (ANP) - De Almeerse wethouder voor Ruimtelijke Ordening Adri Duivesteijn is de Rotterdam-Maaskantprijs 2008 toegekend, meldde de stichting Rotterdam-Maaskant. De tweejaarlijkse oeuvreprijs is bestemd voor mensen die "een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele beleving van architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur.'' De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 50.000 euro.

Volgens de jury, onder leiding van Geert Dales, heeft Duivesteijn j arenlang zeer consistent en consequent bijgedragen aan het ontwikkelen van ideeën over architectuur: "Ideeën die aanzetten tot discussie en maatschappelijke bewustwording.''

 

 

De stichting Rotterdam-Maaskant is in 1976 opgericht door de Rotterdamse architect Huig Maaskant (1907-1977). Eerdere prijswinnaars waren onder anderen Rem Koolhaas, Aldo van Eyck en Riek Bakker. Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam reikt de prijs op 17 oktober aan Duivesteijn uit.

 


4-3-2008: documentaire CASLa-film 'The House America's Been Waiting For' in Cinescope 

 

 


29-2-2008: start zoneiland almere

Voor het eerst in Nederland worden woningen in een woonwijk collectief verwarmd met ter plekke opgewekte zonne-energie. Het Zoneiland in  Noorderplassen-West wordt met ca. 7.000 m2 collectorenoppervlak de op 3 na grootste iter wereld en uniek in Nederland .Nuon en de gemeente Almere tekenen op vrijdag 29 februari het kontrakt voor de bouw.

 Na de ondertekening onthullen de bestuursvoorzitter van Nuon, Van Halderen en de wethouders Adri Duivesteijn en Martine Visser een bouwbord voor het Zoneiland Almere op de bouwlokatie bij Noorderplassen-west. De megafoon werkte niet....maar wethouder Martine Visser kon zich best verstaanbaar maken zónder!

 

 

Het eiland wordt een nieuw icoon in het Almeerse landschap en heeft een oppervlakte van 15.000 m2. Dat zijn bij elkaar ruim 3 voetbalvelden.

 

In de nieuwbouwwijk Noorderplassen-West gloort een zonnige toekomst voor duurzame energie en het klimaat. Bewoners kunnen dan de energie van de zon benutten voor eigen gebruik. In de zonnecollectoren op het Zoneiland wordt water verwarmd door zonnestralen.

 Dat water wordt rechtstreeks in het stadswarmte-net gepompt dat de 2.700 woningen voorziet van verwarming en warm tapwater en gaat 10% van de jaarlijkse warmtebehoefte van de wijk leveren. Dit staat gelijk aan de energie voor een miljoen douchebeurten per jaar. 

projektleider is Jeroen Roeloffzen (gemeente Almere)

 

 

De overige 90% wordt door Nuon geleverd met eveneens milieuvriendelijke restwarmte uit de nabijgelegen elektriciteitscentrale in Almere Stad. De zonne- collectoren zorgen samen met de stadswarmte voor een vermindering van 50% aan CO2-uitstoot. Ter vergelijking: in een stadswarmtewoning is de CO2-reductie per jaar vergelijkbaar met 55 zonnepanelen of 12.000 kilometer niet autorijden. 

  In deze tijd van een sterk groeiend maatschappelijk bewustzijn qua duurzaamheid, klimaat en energie zet Almere de toon met tal van duurzaamheidsinitiatieven en -projekten. Opvallend is de nadrukkelijke keuze voor duurzaamheid met het oog op de toekomstige verdubbeling van de stad. Het Zoneiland Almere wordt daar een aansprekend voorbeeld van. Deze grootschalige toepassing van duurzame energie is niet alleen uniek qua grootte, maar ook zeker qua vormgeving. 

De zonne-installatie ligt fraai in het landschap en de stedelijke structuur, en vormt zo een markante toegangspoort voor Noorderplassen-West.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB In het verleden (zo'n jaar of 6 geleden?) was er sprake van een gescheiden systeem voor zogenaamd groen en grijs water in deze nieuwbouwwijk. Dat 'grijze water' was dan bedoeld voor huiselijk gebruik zoals: WC doortrekken, schoonmaakklussen, e.d. Dit idee is uiteindelijk niet doorgegaan door de veel hogere kosten die dit met zich mee zou brengen (alles zou gescheiden moet worden, ook de aan- en afvoer van de 'wateren'. Bovendien waren de ervaringen in een andere gemeente niet zo positief omdat gebruikers de diverse wateren makkelijk door elkaar konden halen......En je wilt toch zeker zijn van schoon drinkwater! Bijvoorbeeld.
(GV - Kunst-enzo)

 


29-2-2008  "Bouw je huis met plakband "  

 

In CASA CASLa (een ontwerp van de Franse architekten Lanoir & Courrian uit Bordeaux) is weer een nieuwe expositie van start gegaan met de naam 'Bouw je huis met plakband'. De opening was op vrijdag 29 februari om 16.00 uur.

< Manager Ans van Berkum opende deze nieuwe Expo, waarna  CASLa- medewerker Rob Rijbroek  > een toelichting gaf over het zelfbouwhuis van Jos Akkermans en hoe hij tot het gebruik van '3M-plakband' was gekomen. Op de expo staat een deur(sponning) en een stuk wand, waarbij dit is te zien. 

Op de foto toont Rob Rijbroek een dergelijke tape. >

Klik op de foto voor filmpje  

 

 

Jos Akkermans naast zijn 3M voorbeeld >

 

< bezoeker Anthonie Heijnsius, die werkt met hergebruik

 

 

 

 

De opening werd muzikaal opgeluisterd door Hans van Koolwijk met zijn Bamboo Sonoro.  

 

   < klik op de foto voor filmpje

klik op de foto voor filmpje  > 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe ontwikkeling, een ongebruikelijke bouwmethode waarvan zelfbouwers zouden kunnen profiteren.Het woonhuis en atelier van beeldhouwer Jos Akkermans (Verfmolenstraat 8 in Almere-Buiten) is op een heel bijzondere, geavanceerde manier gebouwd. De door Akkermans toegepaste bouwwijze in staalskelet in kombinatie met het gebruik van 3M VHB acrylaatlijmstrip en gevels van stalen profielplaten en LEXAN akrylaat platen van General Electric, was niet alleen innovatief. Deze bouwwijze is ook gemakkelijk, betaalbaar en breed toepasbaar. Zijn woning is een mooi voorbeeld van partikulier opdrachtgeverschap! 

 

De bouwwijze is spectaculair: houten kozijnen en kunststof gevels zijn op een bijzondere manier met tape aan een staalskelet bevestigd. 

 

Deze snelle en goedkope bouwwijze wil CASLa door middel van een kleine tentoonstelling onder de aandacht brengen. 

Ook de manier waarop Akkermans de bouw heeft begeleid en er daadwerkelijk aan heeft bijgedragen. Deze kleine expositie die tot 31 maart loopt, maakt deel uit van wat CASLa "De Vrije Ruimte" noemt. Hierin doet CASLa dienst als podium voor wat nu speelt in Almere.

< deze  foto's zijn aangeleverd >

 

 

 Het gaat tot half mei om een periode van 3 maanden, waarin tentoonstellingen, lezingen, debatten en mediapresentaties elkaar snel afwisselen. De aktiviteiten sluiten aan bij actuele thema’s die in de stad spelen zoals partikulier opdrachtgeverschap, de verbreding van de A6, de ontwikkeling van de nieuwe struktuurvisie en veranderingen die de verschillende landschappen van Almere ondergaan. De projekten worden gerealiseerd ism mensen, instellingen en bedrijven. Wie op dat terrein plannen en ideeën heeft, nodigt Casla vooral uit te reageren en zich te melden. Zo wil het architekuurcentrum zich ontwikkelen tot knooppunt in de discussie.

Scroll ook naar bericht van 15 februari jl  nav deze en de voorgaande  expositie met als thema 'De Vrije Ruimte'  

 


 

B & W akkoord met bestemmingsplan Indische buurt

 

Burgemeester en wethouders leggen het bestemmingsplan ‘Indische Buurt’ ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het ontwerp voor dit bestemmingsplan heeft van 1 oktober tot en met 12 november 2007 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend.

 

Ten opzichte van het ontwerp is het plan op enkele punten aangepast. Zo is de mogelijkheid voor 2 zware horecavestigingen teruggebracht tot één, zijn de regels voor geluidsgevoelige funkties aangevuld en is de mogelijkheid voor 3 kiosken opgenomen nabij station Oostvaarders. Verder zijn de bouwvoorschriften aangevuld met o.a. de vrijstellingsmogelijkheid om incidenteel hoger dan 40 meter te bouwen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS).

 

De Indische Buurt omvat de langgerekte centrale zone in Almere Buiten-Oost, de strook van het Meridiaanpark tot aan de Buitenring. De strook wordt in het noorden begrensd door de spoorlijn en in het zuiden door de Regenboogbuurt, de Eilandenbuurt en de Stripheldenbuurt. In de toekomst vind je hier een mix van gebouwen die zorgen voor een bijzonder en levendig stadsbeeld. De nadruk ligt op bijzondere vormen van wonen en werken. Om deze ambitie mogelijk te maken zijn in het bestemmingsplan niet alle funkties vastgelegd, maar wordt een ontwikkelingskader geboden. Hierdoor is het gebied flexibel te ontwikkelen. De 3 kilometer lange grasstrook van de Evenaar wordt een parkstrook met recreatieve voorzieningen.

 


Architektuurcentrum CASLa cherche un coopérateur (m/f)

Pour un projet dans l' intention d' une  exposition au sujet d'architecte Christian de Portzamparc  (en octobre 2008). C'est nécessaire de parler francais, connaissance  d'architecture et affectionée. Portzamparc est l'architecte de Citadel (Almere Stadshart) 24 heurs par semaine - au plus vite -  a.vanberkum@casla.nl

www.kunst-enzo.nl/architektuur2006.htm - scroll vers date 30-11-2006 (30 ans Architecture Almere)

 


21-2-2008: bouwstop  nieuwe bieb voor de 4e keer 

Voor de 4e keer zijn er problemen ontstaan tijdens de bouw van de nieuwe Bieb in Almere-Stad. Nu zijn het de gevelplaten, waarvan men denkt dat de bevestiging van de beplating niet veilig genoeg zal zijn. Aannemer Heijmans en de gemeente zijn erover in gesprek. Eigenlijk had de Bieb allang opgeleverd moeten zijn (de winkels eronder zijn november 2007 opengegaan) in het najaar van 2007. Nu is onbekend hoelang de vertraging uitloopt.....

 


 

15-2-2008  up down up-winnaars bekend gemaakt bij casla 

Op vrijdag 15 februari maakt een deskundige jury  de winnaars bekend van onze ontwerpprijsvraag Updownup. Deze was speciaal gericht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar.  Zij deden mee aan een Junior-class-projekt met als opdracht: "hoe leg je een verbinding tussen de beneden- en de bovenwereld..... zonder een trap te gebruiken?"De bekendmaking vormt  het begin van een kortlopende expositie van door deze jongeren vervaardigde ontwerpen.  

 

Manager Ans van Berkum vertelt over CASLa's experiment "De Vrije Ruimte", waarin de komende maanden verschillende kortlopende presentaties zijn ondergebracht.  Ook voor initiatieven van buitenaf is hierbij nog plaats.  Ook werpt van Berkum alvast een blik in de toekomst en vertelt over verdere plannen van Casla.  

Zij vertelt dat dit nu al de 2e bijeenkomst is met een nieuwe expositie 'Vrije Ruimte'. Op 29 februari a.s. komt er weer een expo bij onder de naam: 'Bouw je huis met plakband': nieuwe ideeen zijn welkom!

 

 

Van Berkum vertelt: 'gisteren nog de prijsuitreiking van Europan9 (scroll naar bericht 18/1 jl), vandaag prijsuitreiking aan jongeren die hebben meegedaan aan de Workshop van de Junior-Class Up-Down. Dit nieuwe Almeerse Stadshart (een ontwerp van Rem Koolhaas) bestaat uit 'twee werelden'....de bovenwereld en de beneden wereld. Die 'boven'-wereld kon ontstaan doordat de architekt een 'gebogen maaiveld' had bedacht. Daaronder kon dus een parkeergarage komen, fietsenstalling, dat soort dingen. In de 'boven'-wereld zijn dan de winkels. Opdracht was: hoe leg je een verbinding tussen de boven- en de benedenwereld?'

 

klik op foto voor filmpje

 

 

Vervolgens buiten op de trap een performance van Marcel van Campen 

klik op foto voor filmpje

 

Remke Brouwer maakt de prijswinnaars bekend. De jury (bestaande uit Ira Koers, Jonathan, Rico en Karlijn) heeft beoordeeld op originaliteit, uitvoering en óf het ook uitvoerbaar is. En of men zich heeft gehouden aan de opdracht. 

 

Er zijn 3 eervolle vermeldingen

< 1) de blokkentrap

 Deze blokken beginnen in de 'benedenwereld' en lopen door tot in de 'bovenwereld' Je kunt er op lopen maar ook even uitrusten of gewoon zitten en kijken. (Marlon vd Braak, Michelle Koelman, en Ellen Dick)

2) de kunstboom >  

Een 'boom' van metaal die ook beneden zijn wortels heeft en door een gat doorgroeit naar  de 'bovenwereld'.(Annemiki Dusseldorp, Anne vd Braak en Moniek Besenbruch)

3) de Speeltuin (Maro de Lange).

 

 

De uiteindelijke prijswinnaars werden (in de categorie jongere jongeren) "De volle Leegte"  van Machiel Kolder en Hidde vd Molen.

Zij bedachten een plan, waarbij je zowel in de 'boven'-  als 'beneden'wereld op video kon zien wat er zich in 'de andere wereld' afspeelt.

 

E in de categorie  oudere jongeren werd dit: "Plakje Stadshart" van Loek Vijgen.

Hij bedacht een 'doorsnee' van het nieuwe Stadshart, waarvan het de bedoeling is dat deze 'plak' vrij komt te staan op een plek in het stadshart, met bovenin een Horeca-voorziening.

 

Na afloop een drankje.

De bekendmaking was wat later dan gepland....in CASA CASLa,  Weerwaterplein 3 Almere036 – 53 86842

 


bericht van de Alliantie Flevoland

 16-2-2008: Annulering  verkoop tresoer in poort

De start verkoop van nieuwbouwprojekt Tresoer in Almere Poort op zaterdag 16 februari a.s. is afgelast. Woningcorporatie de Alliantie Flevoland heeft alle woningen binnen dit projekt aangekocht om deze beschikbaar te stellen voor de verhuur. Dit betekent dat de woningen van Tresoer niet meer beschikbaar zijn voor de verkoop.De woningcorporatie biedt de potentiele kopers hun excuses aan, met name door de korte termijn van berichtgeving. 


 

10-1-2008: lezing jan de vletter bij architektuurcentrum casla  

Jan de Vletter houdt een lezing " De Grenzen van het Speelveld" op donderdagavond 10 januari bij architectuurcentrum CASA CASLa aan het Weerwaterplein. De Vletter is oud-directeur van woningcorporatie De Alliantie Flevoland  De lezing gaat o.a. over processen die kwaliteit opleveren. In de afgelopen 30 jaar lang drukten deze woningcorporatie en haar rechtsvoorgangers een eigenwijs stempel op de ontwikkeling van de sociale woningbouw in Almere. Dat is ook het thema van de nog lopende expositie 'Een Eigenwijze Opdrachtgever' waarvan de lezing deel uitmaakt. Aan de hand van een reeks voorbeeldprojekten, verspreid over alle stadsdelen, toont de expo hoe de corporatie -  samenwerking met of soms ondanks tegenwerking van-  andere partijen een kwalitatief hoog nivo wist te bereiken. Het gaat daarbij om projekten die variëren van gewone sociale huurwoningen tot seniorenwoningen, van vrije sektor koopwoningen tot complexen voor oudere Indische mensen. De Vletter laat de bezoeker achter de schermen kijken van het opdrachtgeverschap en laat zien hoe je in onderhandelingen de nodige speelruimte creëert waarin alle betrokken partijen in dezelfde kwaliteit gaan geloven en zich daarvoor inzetten.  

De lezing van 10 januari a.s. begint om 20.00 uur. Een half uur eerder gaat Casa Casla open. De entree is 2,50 euro. Casla is te vinden aan het Weerwaterplein 3 in Almere. Voor meer info 36-53 86842 of  www.casla.nl