archeologie  2007

tekst en foto's: greta verduin                                                                                                                                 


30 augustus 207: aandacht voor archeologie met expo in kunstlinie

Donderdag 30-8-2007 opent wethouder Henk Smeeman (foto) om 14.00 uur de Expo over Archeologie "Hier was vroeger toch water?" (in de foyer van de Kunstlinie), met om 14.30 uur een feestelijke openingshandeling door leerlingen van de Waterlandschool. 

Almere investeert veel in archeologisch onderzoek. De gemeente moet aan de wettelijke verplichting voldoen (Verdrag van Malta) in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen maar vindt het ook zeer belangrijk dat de archeologische vondsten behouden blijven voor Almere. De gemeente wil alle Almeerders hierover informeren en ze erbij betrekken. Een expo over de Almeerse archeologie is een lang gekoesterde wens die op 30-8-2007 in vervulling gaat. Steentijd- bewoning en scheepvaart, de 2 zwaartepunten in de Almeerse archeologie, krijgen ruim aandacht op deze expo. Voor kinderen zijn er speciale aktiviteiten, als aan- vulling op de bestaande archeologielessen van de gemeente Almere.  De eerste belangrijke periode in de Almeerse archeologie betreft de steentijd, toen het Almeerse gebied nog niet onder water lag. Van zo’n 10.000 jaar tot 6000 jaar geleden sloegen groepen jagers/verzamelaars hier hun tijdelijke kampementen op, verzamelden hun voedsel en begroeven hun doden. Sinds 2000 zijn er al 28 Almeerse vindplaatsen uit de steentijd uitgebreid archeologisch onderzocht! De tweede belangrijke periode is de tijd van de Middeleeuwen tot de 20ste eeuw, toen er volop scheepvaart was op de Zuiderzee. Uit deze tijd stammen de scheepswrakken in Almeerse bodem waarvan er tot nu toe 22 zijn teruggevonden.

'Hier was vroeger toch water? is geopend van 31 augustus tot 20 oktober, van ma. t/m vrijdag van 10:00 tot  22:00 uur. Speciaal op koopzondag 26 augustus is de tentoonstelling ook te bezoeken van 12:00 tot 17:00 uur. Adres: Kunstencentrum de Kunstlinie, Esplanade 12, Almere.

NB Scroll naar beneden voor aktuele info over oa de archeologische 'kijk-operatie' (22/8 jl) en andere interessante info!


25 augustus 2007: Open dag opgraving swifterbant

Bij een archeologische opgraving in Swifterbant hebben onderzoekers een belangrijke vondst gedaan. Het gaat om een prehistorische akker die op de oever van een oude zijtak van de IJssel was gelegen. De akker dateert uit de periode 4300-4000 voor Chr., de beginperiode van de akkerbouw in Nederland. De akker van Swifterbant is een unicum in de Europese prehistorie. Terwijl de verbouw van granen goed gedocumenteerd is, zijn archeologische gegevens over de ligging en omvang van akkers alleen beschikbaar over ploeglandbouw. 

De nieuwe vondst in Swifterbant, waar medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, het Flevolandse Nieuwland Erfgoedcentrum en amateurs uit de hele provincie aan het werk zijn, is de eerste akker van een boerenbestaan gebaseerd op de primitievere haklandbouw en is daarmee beeldbepalend voor dit type landbouw in het continent. De akker is als een regelmatige bodemverstoring herkenbaar. Deze regelmaat geeft aan dat de verstoring geen natuurlijke maar een menselijke oorzaak heeft.  Microscopisch bodemonderzoek wijst erop dat de bodemverstoring het gevolg is van het omwoelen van de grond ten behoeve van akkerbouw. Deze interpretatie wordt ondersteund door het voorkomen van microscopische skeletresten van een diatomeeënsoort (kiezelwier) kenmerkend voor akkers. De microscopische aanwijzingen en veldwaarneming leveren zo een duidelijke interpretatie als een met een schep of hak bewerkte akker. De akker van Swifterbant is zeker afwijkend van wat wij tegenwoordig daaronder verstaan. Niet alleen werd de akker met een eenvoudig werktuig bewerkt, ook was de akker veel kleiner. Mogelijk gaat het om een terrein van zo'n honderd vierkante meter. In deze 'prehistorische moestuin' werden in kleine veldjes primitieve graansoorten, emmertarwe en naakte gerst verbouwd. Prof.dr. D.C.M. Raemaekers gaf 24/8 jl een toelichting op de vondst. 


Zaterdag 25 augustus is er een Open Dag bij de opgraving (10.30-16.00 uur) Vuursteenweg 6, Swifterbant. 


woensdag 22 augustus 2007: (scheeps)archeologie kijken in almere > kijkoperatie <

Op 22 augustus 2007 biedt de gemeente Almere de gelegenheid een uniek archeologisch onderzoek bij te wonen. 

Uit een eerder onderzoek bleek dat veel Almeerders graag 'in het echie' willen meemaken en zien wat er aan archeologische vondsten in de bodem zit. Nu dus de kans om dit mee te maken! Voor de eerste keer worden in Almere 2 scheepswrakken onderzocht middels een kijkoperatie. 

 

 

Bij één van deze kijkoperaties zijn Almeerders en andere belangstellenden van harte welkom. 

Zij kunnen zien hoe de archeologen het wrak onderzoeken.  

 

 

Deze lokatie bevindt zich vlak bij de nieuwe Topsporthal in Poort maar is moeilijk te bereiken vanwege de zeer drassige grond, zelfs met droog weer! Om hier te komen waren er voor deze dag speciale loopbruggen van planken vervaardigd om vervolgens in de dikke natte blauwzwarte klei terecht te komen van de vindplaats. Maar dat maakt het natuurlijk wel avontuurlijk.....

 

 

Medewerkers van RACM Lelystad en archeologen van ADC ArcheoProjecten voeren de kijkoperaties uit. Doel ervan is om vast te stellen hoe goed de schepen in de bodem bewaard zijn gebleven. RACM beslist dan wat er met de scheepswrakken gebeurt: behouden of niet. Als blijkt dat de schepen nog in goede staat zijn, worden extra beschermende maatregelen getroffen. De geplande nieuwbouwaktiviteiten in Almere Poort maken het onderzoek noodzakelijk (zie ook voorgaande berichten op deze website)

 

 

Op deze foto's het 'uitgraven', het wegpompen en zware emmertjes blauwzwarte klei naar boven sjouwen, voornamelijk met de hand (!) Mede door deze vettige, massieve kleigrond is dit wrak (een platbodem kalk-vrachtschip uit de 17e eeuw) goed geconserveerd gebleven. 

NB bij iedere uitgraving komt er weer zuurstof bij het wrak (wat eigenlijk niet zo goed is). Maar wat wél goed is, is dat de Almeerders, de 'burgers', nu ter plekke kunnen zien wát er nu precies aan historie, en aan vondsten, in 'hun' grond zit!

 

 

 

 

Rondleidingen Deze bijzondere Open dag vond plaats op 22 augustus van 12.00 tot 16.00 uur op de lokatie naast het Topsportcentrum Almere in het nieuw te bouwen stadsdeel Almere Poort (Pierre de Coubertinlaan 7). 

De 'gewone'(!) Almeerders die op dit evenement afkwamen, waren zonder uitzondering uitermate geinteresseerd en wilden van alles weten! Zij kregen antwoord van veel verschillende deskundigen uit zowel Almere als van elders uit het land. Ook de manier van conserveren werd uitgebreid besproken en ter plekke bekeken; zoals het op een bepaalde diepte afdekken met plastic (heel speciale plasticfolie), op en bepaalde manier afgedekt en ingegraven, plus nog een andere plastic laag (waterdoorlatend op bepaalde plekken). Een soort badkuip. Want het waterpeil mag niet te hoog of te laag worden, vanwege de houdbaarheid. Men noemt dat inkuilen maar er ontstaat vaak door deze manier een heuveltje in het landschap. Deze manier is in 1979 bedacht en wordt met sukses toegepast. Schimmels en bacterieen krijgen op deze manier minder kans het scheepshout aan te tasten, aldus scheepsdeskundige Rob Oosting (zie foto)

 

Rob Oosting, van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, werkt als beleidsmedewerker Maritiem Erfgoed. 

 

Als scheepsbouwkundige was Oosting oa betrokken bij de opgraving van de kogge in 1986 (Almere-stad). Dit handelsschip uit de Middeleeuwen leverde veel vondsten op, zoals zilveren munten en een ridderspoor. In 1982 was hij ook al betrokken bij de verkenning van het nu opnieuw bekeken scheepswrak van het kalkscheepje. Toen stond er nog tarwe op het veld en moesten de archeologen wachten met hun onderzoek tot ná de oogst! In 2003 zijn 11 gevonden schepen in Almere wettelijk beschermd, oa dit kalkscheepje met een lengte van 13.25 meter en 2.50 meter breed

Er werd nog een onderzoek gedaan naar de stand van zaken (wbt de toestand na afdekking en inkuiling ) van een nabijgelegen wrak. De spanten bleken in goede staat. Voor deze lokatie (bij het spoor) is projektleider Heleen Visscher bijzonder aktief geweest. Bijna werd er op deze plek gebouwd maar zij liet er op de valreep met spoed hekken omheen zetten!

 

 

 

Rob Oosting en Heleen Visscher bekijken de uitgraving van het andere scheepswrak.

 

Behalve een kleine tentoonstelling in de pagodetent, werden rondleidingen en een demonstratie touwsplitsen gegeven. Ook was er een tekenwedstrijd voor kinderen t/m 12 jaar. Het terrein is goed bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer en parkeren kan bij de Topsporthal. Voor iedereen die deze dag gemist heeft: JAMMER DAN! Want aan het eind van de dag, uiterlijk de volgende dag, is alles weer dichtgegooid om de wrakken geconserveerd te houden!

Bodemarchief

In Almere zijn ruim twintig wrakken van schepen bekend uit de 14e tot 20e eeuw. Er wordt geprobeerd die wrakken, waar mogelijk, in de bodem onder het grondwater te bewaren; zo liggen ze het best beschermd. Daardoor kan ook in de toekomst onderzoek plaatsvinden, met meer kennis dan nu, of met verbeterde technieken. 

Maar verstoringen in de omgeving zoals het verlagen van het grondwater of bouwactiviteiten vormen een bedreiging voor het bodemarchief

Meer weten over archeologie? Kijk op www.almere.nl/archeologie  

NB Op zondag 26 augustus is een Archeologiedag op Stadslandgoed De Kemphaan, van 12.00-16.00 uur.


3 juli 2007 arheologische vindplaatsen in overgooi passen niet in al vastgestelde bestemmingsplannen  

In het noordelijk gedeelte van de 2de fase in de wijk Overgooi (Almere Hout) zijn vorig jaar 3 archeologische vindplaatsen aangetroffen. Het archeologiebeleid en de inmiddels vastgestelde plannen zijn strijdig met elkaar.

Ja, gek he? Je moet ook éérst de Archeoloog zijn werk laten doen en daarna pas het bestemmingsplan (al dan niet) aanpassen!!

Het inpassen van alledrie de archeologische vindplaatsen zou leiden tot omvangrijke plan-aanpassingen. Na verder onderzoek naar de konsekwenties hiervan, heeft het College besloten om de huidige plannen voor de hoofdverkeers-struktuur intakt te laten, waarbij de archeologie gewaarborgd blijft voor toekomstige generaties. De vindplaatesen zullen niet als herkenbaar worden ingericht.  (geen 'kunst-herkenbaarheid'dus). Straten en wegen in het gebied Overgooi blijven -of worden nog aangelegd - volgens planning gewoon over de archeologische vindplaatsen heen. Zelfs de Manege wordt 'ontsloten', alleen de watergang wordt omgeleid. Het terrein blijft in eigendom van de gemeente Almere en verder mag er niet op worden gebouwd.  De gemeente: " Op deze manier blijft de historie behouden, met zo min mogelijk verlies van de stedenbouwkundige hoofdstructuur en een beperking van kosten". 

 NB dat laatste slaat op het feit dat er nu niet wordt geboord of gegraven....dat er nu gewoon gebouwd kan worden....want wachten kost geld en dat is er nu ook niet voor uitgetrokken. Dat is voor de volgende generatie(s) ofzo.....(waarschijnlijk komt hier nu het onlangs aangekondigde 'Overgooise Park')


1 juli 2007:  Stadsarcheologie misschien privatiseren ?!?

Omdat ikzelf Archeologie érg leuk en fascinerend vind, én omdat ik in Almere woon waar enkele jaren geleden interessante pre-historische vondsten zijn gedaan op dit gebied, wil ik via deze website wat dingen aankaarten over 'Archeologie in Almere'. Momenteel is dat een gemeentelijke zaak, logisch lijkt me, maar wat er vervolgens met de vondsten gebeurt.....en vooral: wat er aan opgravingen niet gebeurt.....dan vind ik dat ik als 'burger' dit moet aankaarten bij de politiek en iedereen die daarbij betrokken is.  Duidelijk is dat Almere nog steeds de grootste bouwput van Nederland is (al ligt dat nu even beetje stil) maar duidelijk is ook dat de gemeente Almere zich nu (begin 2007) moet houden aan het Verdrag van Malta, dat voor heel Europa geldt.  Vondsten of vindplaatsen moeten beschermd worden, er mag niet op gebouwd worden bijvoorbeeld, en de vondsten moeten zeker gesteld.  

 

In 2001 kwam er een Nota Archeologie 2001-2005 uit met duidelijke aanbevelingen en adviezen hoe om te gaan met het selektiebeleid, de vindplaatsen, vondsten, publieksvoorlichting- en participatie. Er was toen ook sprake van een eigen plek, 't Eksternest zou fungeren als thuishaven voor Archeologie. Helaas bleek dat gebouw onvoldoende te beveiligen en dus ongeschikt om de Archeologie de prominente plek te geven die Almere voor ogen had..... Waar ik mij ten zeerste over verbaasde, is het feit dat alle vondsten direkt naar Lelystad gingen in depot (NieuwLandErfgoed centrum) Stel....dat Almere zijn eigen vondsten zou willen tonen (tzt)....dan zal daarvoor toestemming gevraagd en betaald moeten worden....terwijl Almere alle kosten voor de boringen en uit-/opgravingen zelf heeft bekostigd....héél vreemd toch??

 

Op 16-9-2001 is er een Nota Archeologie 2001-2005 uitgekomen, om precies te zijn: een Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Gemeente Almere, onder de ambitieuze titel "De schatkamer van Almere" (Dienst Maatschappelijke ontwikkeling, afd. Kunst & Cultuur en de gemeente Almere). 

Begin 1999 heeft de Gemeenteraad van Almere het besluit genomen een gemeentelijk archeoloog aan te stellen (per 1-3-2000). 

Dat werd Willem-Jan Hogestijn (foto)

Daarmee werd de eerste stap gezet in de richting van de ontwikkeling van eigen archeologiebeleid en het zelf ter hand nemen van de zorg voor het archeologisch erfgoed. Aan dit besluit lag een aantal overwegingen ten grondslag: *de archeologie in de bodem van Almere is zo uniek dat daarmee zorgvuldig dient te worden omgegaan; * de archeologische erfenis van Almere kan een zinvolle bijdrage leveren aan de ruimtelijke inrichting van de stad en daarmee ook aan de kwaliteit van de leefomgeving; * het archeologische verhaal biedt uitgelezen mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het gemeentelijk beleid op het gebied van educatie,toerisme en recreatie, kunst en cultuur en zelfs werkgelegenheid;  *  door zelf de regie op het gebied van de archeologische monumenten- zorg ter hand te nemen en zelf in staat te zijn opgravingen uit te voeren, creëert de    gemeente meer manoeuvreerruimte en kan belangrijke efficiëntiewinst worden geboekt bij de verdere inrichting van het eigen grondgebied. Tegelijkertijd wordt geanticipeerd op de aanzienlijke verschuivingen binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden als gevolg van de aanstaande invoering in Nederland van de principes vastgelegd in het Europese Verdrag van Valletta (Malta) ter bescherming van het archeologisch erfgoed. 

De essentie van de Stadsarcheoloog: Almere iets geven wat ze niet eens weet dat ze het heeft!

In die Nota uit 2001 werd eigenlijk voor het eerst de stand van zaken benoemd van de Archeologische vondsten van Almere. Niet alleen die inmiddels bekende vondsten (oa scheepswrakken en woonplaatsen uit de Steentijd) maar vooral om in te spelen op het naderende Verdrag van Malta. In 2002 meldde Staats- secretaris van der Ploeg in zijn Nota over de invoering van de nieuwe Archeologiewet waarin de voorwaarden van het Europees Verdrag van Valetta (Malta) verwerkt zijn. 

 

Nav de Beleidsnota 2001-2005 werd er ook door de politiek geld vrijgemaakt om de Archeologie in Almere een (verplichte) kans te geven om vondsten veilig te stellen (er bleken (inter)nationaal interessante archeologische vindplaatsen te zijn gedaan ter hoogte van de Hoge Vaart/A27.

Omdat Almere -door de enorme bouwdrift van de afgelopen tientallen jaren- kampt met een gigantische achterstand, is hier dus sprake van een inhaalslag. Maar helaas wordt dan de archeologische afdeling (die bestaat uit slechts 3 personen) geconfronteerd met een enorme ambtelijke regelgeving, een wirwar van verplichtingen van gemeentewege, projekt- en graafvergunningen.... Maar tegelijk moet de gemeente ook voldoen aan het (KNA) kwaliteitssysteem voor Nederlandse Archeologie. Bij uitbestedingen moet daar dus door de Stadsarcheoloog (en de zijnen) op worden toegezien dat dit goed verloopt.  Maar dat geeft vaak problemen door het gebrek aan kennis van ingehuurde bedrijven; ook de controle daarop laat te wensen over..  

Nu is er weer een nieuwe Nota Archeologie uit (2007-2012), waarmee het College van B&W heeft ingestemd, en die momenteel ter goedkeuring ligt bij de gemeenteraad Almere. 

Wat er inmiddels veranderd is, is dat er minder geld voor Archeologie is uitgetrokken, Almere heeft al een gigantische achterstand, en het lijkt wel of het ambtelijk apparaat van de gemeente niet flexibel genoeg is om dit beleid te ondersteunen! 

Archeologie dient voortijdig te worden meegenomen in de ruimtelijke ontwikkelingen (de 'verstoorder' betaalt). Al in (voor-) bestemmingsplannen moet er rekening worden gehouden met de archeologische opgravingen, danwel veiligstelling van de vindplaatsen. Dit kan vérstrekkende gevolgen hebben voor Almere! De Archeologie krijgt anders de schuld als de bouw stilgelegd moet worden....het moet omgekeerd zijn, zodat de Archeologen daar (voor)onderzoek doen, boringen verrichten tot eind 2012 in principe). 

De WET biedt namelijk de keuze een eigen Archeologie-Beleid vast te stellen! (als Rijk (Rijksdienst Archeologisch Cultureel Landschap) en Monumenten plus Provincie instemmen!!! NB als er geen nieuw beleid is, geldt beleid Rijk + Provincie (op eigen schaalnivo) want zij vinden dat Archeologie naar bewoners moet worden gecommuniceerd!

Andere steden doen het zelf, maar hebben dan ook eigen faciliteiten, eigen specifieke apparaten en de eigen mensen (archeologen) werken mee met de boringen.  Het lijkt wel of Almere altijd kiest voor de duurste oplossingen. Er wordt niet uitgegraven, terwijl -als je dat nú doet- goedkoper is dan 'later' inpassen: dat kost dan veel geld! Er wordt niet gekeken naar het totale plangebied....maar 'als' we iets tegenkomen....In Almere wordt er globaal gekeken, vervolgens: hoe goed is de bodem bewaard, en dan nader onderzoeken dmv boren, en  dan zoeken naar bepaalde archeologische resten van bewoning.... de rest is te duur! Naar scheepswrakken wordt niet gezocht....die worden per toeval gevonden, bij bouwwerkzaamheden bijvoorbeeld. In Almere zal naar schatting door deze bebouwingen slechts 5% overblijven voor Archeologie. In Almere is afgesproken 'alleen behoudenswaardige' vindplaatsen en dan ook nog 'van internationaal belang'(uiterst streng!!!) te behouden.

Het Rijk biedt wel een zogenaamd 'Interimbeleid', maar daarbij is Almere de pineut.  Alle opgegraven vondsten plus de betreffende dokumentatie komen niet in eigendom van de gemeente Almere. Alles moet worden overgedragen aan het provinciaal depot in Lelystad!! Te gek voor woorden omdat de gemeente Almere (dus met gemeenschapsgeld van alle burgers) alles betaalt! Alle onderzoeken worden volledig betaald door de gemeente Almere en dan notabene 'in eigendom overgedragen' aan de Provincie!!!  Alle waardevolle opgegraven vondsten, de mooiste dingen, langs de HogeVaart.... die kon Almere 'om niet' hebben....maar nee: naar Lelystad! Er was ten tijde van wethouder Douwe Halbesma even sprake van dat er (na dat debacle van 't Eksternest) een depot zou komen...Het is in het belang van de hele provincie Flevoland , maar óók de verantwoordelijkheid van de Provincie, dat het cultureel erfgoed, de archeologie, goed wordt behandeld. Waarschijnlijk zou de Provincie (zelfs nu nog) Almere tegemoetkomen als er een duidelijk Archeologisch centrum zou zijn.

 

Om te beginnen, zou er een lokatie moeten komen, bijvoorbeeld in de oude Bibliotheek in stad??? (als die binnenkort leeg komt)

 Stadsarcheologie hoort niet ín het Stadhuis!  Archeologie zou zelfstandige positie moeten krijgen!  Nu zit deze 'afdeling' (eigenlijk niet eens) ondergebracht bij DSO en DMO, maar hoort bij allebei niet thuis....

Politiek-gezien moet er een Archeologie-paraaf ingevoerd worden!!!

 

Archeologie is juist voor ALLE bewoners en moet zichtbaar zijn, de historie van Almere laten zien aan de Almeerders, Flevolanders en de rest van de wereld.

En het beoogde Publieksbereik???

Nav een korte evaluatie over het publieksbereik uit de eerste Nota: de externe gerichtheid is ver te zoeken. Van de participatie van de Almeerders is weinig terecht gekomen. Eén keer per jaar een Archeologiedag en een  Velddag. Dat was het.

In de nieuwe Nota staat: "nu gaan we het éeht doen!" Hoe krijgen die betrokken Almeerders een plek? 80% is geinteresseerd in archeologische dingen van de eigen stad en 75% wil dat ook graag wel eens zien! En 50% wil méér info.

Waar m.i. behoefte aan is, is op korte termijn een vaste plek en een  Archeologie-spreekuur!

 

 

Er moet een ruimte zijn waar bewoners de archeologen aan het werk kunnen zien, waar zij vragen kunnen stellen, waar zij zelf met hun gevonden voorwerpen terecht kunnen, dat soort zaken.... het zou trouwens een heel goed arbeidsprojekt kunnen zijn....met gemotiveerde mensen (bewoners) die bijna zeker aan een baan zullen komen!

In 40 steden met een Stadsarcheoloog worden vrijwilligers ingeschakeld. Helaas heeft de 'afdeling' Archeologie geen faciliteiten (en ook geen geld want dit jaar wordt er alweer gekort....tenzij de gemeenteraad het belang inziet van de échte historie van Almere!)  Waarom zou in Almere niet kunnen wat in andere steden wél kan? Het kán toch in Almere (?), volgens de inmiddels oude leuze..... Bewoners moeten méér betrokken raken bij dit aspekt; je moet mensen een rol geven bij archeologie. Kinderen zijn vaak heel enthousiast, studenten gebruiken het als scriptie, maar: er zijn faciliteiten nodig en ook een eigen ruimte! 

 

Stel dat....deze mini 'afdeling' Archeologie geprivatiseerd zou worden....dat de Stadsarcheoloog het zélf mag regelen, met z'n eigen mensen met kennis, zelf bedrijven met kennis inhuren of zelf ter hand nemen.....dan kan Almere wellicht met de helft van het geld toe.....de zichtbaarheid komt naar buiten en Almeerders zijn er daadwerkelijk bij betrokken....

Ik geef het de bestuurders/beslissers in overweging....(GV)


29 mei 2007: archeologische monumentenzorg (AMZ) tot 2010 in nota naar B&W

Het college van BenW heeft ingestemd met de Nota archeologische monumentenzorg 2007-2012. De nieuwe monumenten- wet, waarin de archeologische monumentenzorg wettelijk is geregeld, zal naar verwachting in augustus 2007 in werking treden. Deze wet maakt het mogelijk voor gemeenten om hun eigen beleid te formuleren. De nota behelst een verbetering van de onderzoeksmethoden en een vermindering van de omvang van onderzoek. Door in minder gebieden vooronderzoek te doen, kan onderzoek kwalitatief beter worden uitgevoerd door meer toezicht en het open leggen van een proefsleuf bij een vindplaats. Hierdoor kan ontbrekende informatie worden verzameld en ter plekke worden bekeken wat zich daadwerkelijk in de bodem bevindt.

Naast publieksbereik door communicatie en educatie zoals lessen voor het basisonderwijs, de archeologiedag en diverse kleinere activiteiten, wordt de aan inrichting van vindplaatsen en het behoud daarvan een impuls geven. Vanuit de vraag van de Almeerse bevolking naar meer ‘live’ archeologie wordt ook onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een educatieve opgraving.  Almere heeft een bijzonder archeologisch erfgoed; onder de bodem van de Zuiderzee hebben resten van bewoning uit de steentijd eeuwen onaangetast verscholen gelegen. Daarnaast zijn er scheepswrakken.

PS De Nota moet nog naar de gemeenteraad


8 mei 2007: 2e hazelnootlezing door Hans Peeters in theater de roestbak

Op dinsdag 8 mei 2007 om 20.00 uur  was de 2e Hazelnootlezing door Hans Peeters in theater De Roestbak (in Almere-Haven) onder de titel: 

"Almere, stad met cultureel erfgoed van allure"

Allereerst werd op deze avond het boekje ‘Wortels van Almere’ gepresenteerd. Dit boek bevat de tekst van de 1e Hazelnootlezing die in 2006 door prof.em. dr. D.H. Frieling (Dirk) (foto links en op rechterfoto in museum De Paviljoens).

 

Het boekje is tot stand gekomen ism de gemeente Almere, Bibliotheek Almere (in het kader van de Wetenschappelijk Steunfunktie Flevoland ) en de Stichting Historisch Almere

 

 

Iedere vertegenwoordiger van deze organisaties kreeg een boekje uitgereikt door de inleider, tevens voorzitter van deze avond, tevens voorzitter van de Stichting Historisch Almere, : Frits Huis. 

Natuurlijk eerst de spreker van de 1e Hazelnootlezing: Dirk Frieling, verder voor de Provincie: Boele Staal, voor de Bieb: Chris Wiersma, voor de gemeente Almere wethouder Henk Smeeman.  

NB na afloop mochten alle aanwezigen een boekje mee naar huis nemen.

 

 Na deze ceremonie de 2e Hazelnootlezing: "Almere, stad met cultureel erfgoed van allure"

 

<  Hans Peeters (1963) is senior-onderzoeker 'vroege pre-historie en verbonden aan de Rijksdienst voor Archeologie,  cultuurlandschap en Monumenten RCMA) in Amersfoort.  Flevoland is de laatste jaren een van zijn belangrijkste werkterreinen. 

Samen  met de Almeerse Stadsarcheoloog Willem-Jan Hogesteijn >

 voerde hij grootschalige opgravingen uit in het tracé van de A27 ter hoogte van de Hoge Vaart.   In zijn werk speelt de relatie tussen het landschap en het gedrag van prehistorische jagers-verzamelaars en vroege landbouwers een centrale rol. Peeters vertelt met verve over het Almeers Cultureel Erfgoed en het 'verdrinkende landschap' van zo'n 8000 jaar geleden.... 

 

 

De gehele tekst van de lezing van 8 mei 2007HIER    (zou gemailed worden....!?!)

 

                           Napraten na afloop van de lezing zoals Dirk Frielink en Boele Staal en Jack Laddé (gemeente Almere)

 

Er waren behoorlijk wat belangstellenden, zo'n 75 personen schat ik. Veelal geinteresseerd vanuit hun funktie (schat ik oóók in....)

Hans Peeters vond Almere, met name de vindplaats van het tracé langs de A6/A27 boven-regionaal uitstijgend. Hij hoopt dat 'men' het belang hiervan zal inzien want dat kan voor Almere/Flevoland van groot belang zijn, landelijk en wereldwijd!  De Almeerse Stadsarcheoloog Willem-Jan Hogestijn is het daarmee volledig eens.

 

'De wortels van Almere'  boekje met de tekst van de 1e Hazelnootlezing door Dirk Frielink

 

 

Napraten door wethouder Henk Smeeman en Victor Sprenkels >

 

Mijn voorzichtige inschatting is, dat er dan duidelijk gemaakt zal moeten worden waaróm dit nu precies zo belangrijk is. Want als ik uitga van 'DE' burger, dan vraag ik mij af wat die gevonden 'spitsjes'  nu voor waarde hebben, wat kunnen we daarmee, waarom zou daar geld naartoe moeten? En dat laatste is natuurlijk vooral naar de politiek gericht! Mijn ongevraagde advies is dan ook: probeer in 'mensentaal' (vooral géén Jip-en-Janneke-taal!) duidelijk te communiceren met de burgers, de politiek en het bedrijfsleven waarom dit belangrijk is en waarom we dit dienen te behouden, te beschermen voor de toekomst! Ik denk dus aan een ander soort communicatie dan nu gangbaar is.

 

De wetenschappelijke steunfunktie is een openbare Bibliotheek-voorziening op HBO/Wetenschappelijk nivo, die wordt uitgevoerd door een groot aantal Bibliotheken en hun klanten in de regio. De WSF-bibliotheken voorzien in het kader van deze functie niet alleen in de top van de collecties in Nederland, ook worden er zwaartepunten in de collecties opgebouwd. Deze zwaartepunten worden bepaald door de omgeving van de bibliotheek (klanten, onderwijs, lokale en regionale infrastructuur) en door historische factoren. Voor de provincie Flevoland vervult Bibliotheek Almere deze taak met de onderwerpsgebieden New Towns en Watermanagment. 

< direkteur Bibliotheek Almere Chris Wiersma

 

waarom....HAZELNOOT-lezing?

Stichting Historisch Almere is opgericht (in 2004) met als doel: belangstelling stimuleren voor de geschiedenis van Almere. Waarom 'Hazelnoot' lezing? De hazelnoot heeft voor Almere een bijzondere betekenis omdat enkele verkoolde exemplaren hebben aangetoond dat Almere een zeer oude geschiedenis heeft. Archeologen hebben bij boringen in Almere-Buiten verkoolde doppen gevonden (die met vuursteen waren bewerkt) op een grote diepte van circa 9 meter onder het maaiveld! Deze kleine vondsten dateren van 8000 jaar vCh duiden op menselijk leven.

 


3 februari 2007:  Wrakken visueel gemaakt door kunst

vanaf 3 februari tot en met 4 maart 2007 bij Cultureel Centrum Corrosia 

Cultureel Centrum Corrosia presenteert De Selectie, een bijzondere tentoonstelling die in het teken staat van kunstwerken, archeologie en kennismaking. De Selectie toont werk van 7 kunstenaars, die geselecteerd zijn om een scheepswraklocatie in Almere met een kunstwerk te visualiseren. De gemeente heeft opdracht gegeven voor de kunstwerken, omdat het deze historische plekken herkenbaar wil maken voor publiek.         

De opening van De Selectie vindt plaats op zaterdag 3 februari om 15.00 uur en wordt verricht door de wethouder kunst en cultuur Henk Smeeman.

 

De Selectie presenteert werk van Siemen Bolhuis, Vincent van Ginneke, Ellen Palsgraaf, Simcha Roodenburg, Egon Schrama, Frans van der Ven en Nout Visser. Naast  de schetsontwerpen voor de scheepswraklocaties, toont de tentoonstelling bestaand werk van de kunstenaars.

Van de Almeerse kunstenaars Frans van der Ven en Siemen Bolhuis Ven hangen fotowerken van eerdere opdrachten die zij in de openbare ruimte hebben gerealiseerd. Simcha Roodenburg toont een werk dat normaliter in de buitenlucht staat. Speciaal voor de tentoonstelling demonteert hij het werk en bouwt het in de expositieruimte weer op. U kunt verder kennismaken met een ruimtelijk werk van Egon Schrama en tekeningen van Nout Visser.

 

Vincent van Ginneke (Almere) heeft onlangs 2 maanden in een gastatelier in Eindhoven gewerk, waar hij voor het eerst is gaan werken met aluminium; normaal maakt hij werk van kristalglas. Hij heeft zich laten inspireren door een flipboekje met een oud vliegtuig.Ook toont hij zeefdrukken van een vliegtuig (ook te gebruiken zijn als bouwpakket) en een doek waarbij het vliegtuig-thema verder is uitgewerkt in wasvormen. De Rotterdamse Ellen Palsgraaf vertaalt haar liefde voor havens naar kunstwerken, zij heeft haar atelier in de R'damse haven, waar zij inspiratie vandaan haalde voor haar nieuwe serie levensgrote houtskool-tekeningen (hier voor het eerst getoond).De EXPOis te zien t/m zondag 4 maart 2007 CCCorrosia in Almere-Haven. Toegang gratis. Kijk voor meer informatie op www.corrosia.nl

 

kijk ook in het Kunst-enzo-Archief Archeologie2006 dd  30-3-2006