< ARCHIEF 2005                                                                                                       ARCHEOLOGIE 2006 

copyright alle foto's: greta verduin (tenzij anders aangegeven)                                                       ARCHEOLOGIE  2006


27-8-2006 Archeologiedag op Stadslandgroed De Kemphaan

 Hoe leefden kinderen in de Steentijd?

Zondag 27 augustus van 12.00-16.00 uur organiseert Stadslandgoed de Kemphaan samen met de gemeente Almere de jaarlijkse Archeologiedag. De hele dag staat in het teken van een tijdreis naar hoe een kind leefde en speelde in de archeologische geschiedenis. Met behulp van een tentoonstelling waar vondsten van speelgoed te zien zijn, demonstraties van vuursteenbewerking en een verteller wordt het verhaal levendig gemaakt. Tevens kunnen de kinderen leren bikkelen, steengoed-knikkeren, zelf bodemmonsters onderzoeken en een speurtocht doen om voedsel te zoeken. In workshops leren ze prehistorisch potten te bakken en maken ze vuur met een vuurboog. De vondsten in de tentoonstelling zijn afkomstig van mensen die hier in de prehistorie leefden van jagen, vissen en voedsel verzamelen, maar die ook de eerste boeren van Flevoland waren. De entree is gratis. Voor meer informatie, kijk op www.kemphaan.nl


Hoe leefde een kind in de Steentijd? Een kind had in de prehistorie een totaal ander leven dan een kind van nu. Naar school gingen zij niet, zij leerden alles van hun ouders en directe familie of stamleden, met wie zij in een klein dorp van een paar huizen woonden. De dingen die zij leerden bestonden hoofdzakelijk uit praktische zaken, zoals hout of vuursteen bewerken en het zorgen voor voedsel. In hun vrije tijd speelden ze misschien wel spelletjes, zoals jongens die uitvochten wie het best een pijlpuntje kon maken of meisjes wie het mooiste sieraad maakten. Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens de archeologiedag. (foto aangeleverd)

Hier was vroeger toch water? In Almere zijn momenteel een kleine 60 vindplaatsen uit de Steentijd bekend. Zij dateren uit de periode van circa 8800 tot 4000 voor Chr. Een groot deel daarvan is het resultaat van onderzoek uitgevoerd door de gemeente Almere zelf. Door de grote diepte waarop de sporen zich bevinden, zijn de onderzoek en uitgevoerd met grondboringen. De vindplaats 'Hoge Vaart' is uitgebreid opgegraven. Meer informatie over archeologie in Almere is te vinden op www.almere.nl of in het boekje 'Archeologie in Almere' die bij het Infopunt op de Kemphaan verkrijgbaar is. 

Zo komt u op het Stadslandgoed de Kemphaan: Met de fiets volgt u de borden naar knooppunt 85 of 88. Bij knooppunt 85 passeert u de fietstunnel. Bij knooppunt 88 volgt u het Kemphaanpad. Met de auto neemt u op de A6 afrit 5 richting Utrecht of op de A27, afslag Almere-Stad, daarna volgt u de borden. Per trein: uitstappen op Almere CS. Bij de taxistandplaats staat een pendelbus die alleen op zondag 27 augustus vanaf 12.00 uur elk half uur rijdt tussen Almere CS en de Kemphaan. Op www.kemphaan.nl vindt u een compleet activiteitenoverzicht voor de zomer van de Kemphaan.

De gemeente Almere en het Stadslandgoed de Kemphaan hebben deze expositie financieel mogelijk gemaakt.


14-8-2006 Middeleeuws speelgoed  -gevonden in Flevoland - te zien op Archeologiedag

 

Zondag 27 augustus van 12.00-16.00 uur organiseren Stadslandgoed de Kemphaan en de gemeente Almere de archeologiedag. De hele dag staat in het teken van een tijdreis naar hoe een kind leefde en speelde in de Flevolandse archeologische geschiedenis. In het Natuurcentrum het Eksternest is een expo hier over te zien, waar Ischa uit de Steentijd en Henk uit de Middeleeuwen over hun dagelijkse bezigheden vertellen en laten zien waar zij mee speelden. Zo zijn er kinderslofjes, spaarpotten, een speelgoedkanon, knikkers, tinnen speelgoedservies, dominostenen en een vogelfluitje te zien, die beschikbaar zijn gesteld door het Nisa uit Lelystad. Deze vondsten zijn tijdens opgravingen door archeologen in de Flevolandse bodem gevonden in scheepswrakken. Ook mogen de Middeleeuwse spelletjes zelf gedaan worden Toen was knikkeren en bikkelen erg populair. En wie wint er met ganzenborden? Kijk op www.kemphaan.nl voor het hele programma van de Archeologiedag op zondag 27 augustus, gratis toegang.  

 

Een dag uit het leven van Henk, een scheepsjongen uit de 14e eeuw: In Flevoland vind je archeologie uit twee verschillende periodes. Er zijn archeologische vindplaatsen uit de midden en jonge steentijd (8800-2000 jaar voor Christus.) en scheepswrakken uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (globaal de 14e tot en met de 20ste eeuw). Henk leeft in een periode in de 14e eeuw, waarin vele schepen over de Zuiderzee naar de Oostzee voeren om goederen te verhandelen. Het schip dat het meest gebruikt werd tijdens deze periode was de kogge, het schip waar Henk op vaart. Tijdens heftige stormen, soms ook bij rustig weer, zijn veel schepen gezonken, vaak nog met hun lading aan boord en door de drooglegging van Flevoland kwamen deze aan de oppervlakte.  Archeologen vonden door opgravingen in Flevoland  niet alleen het schip en zijn lading, maar vaak ook persoonlijke bezittingen van de bemanning. Hieruit bleek dat ook kinderen aan boord zijn geweest. Zo zijn speelgoed, een speen en andere vondsten gedaan die wijzen op de aanwezigheid van kinderen omdat ze vaak al meewerkten op de schepen. Deze kinderen hebben gevaren over wat nu Almere is en hebben daar een gedeelte van hun jeugd doorgebracht.  

Meer informatie?Kijk op www.almere.nl of in het boekje ‘Archeologie in Almere’, dat bij het Infopunt op de Kemphaan, alleen op deze dag, gratis verkrijgbaar is.


30-3-2006 Onzichtbare Scheepswrakken met Kunst gemarkeerd

Archeologen hebben ontdekt dat er in Flevoland zo'n 400 scheepswrakken in de Flevolandse bodem liggen. Enkele daarvan zijn uitgegraven en opgeslagen (ussen Zeewolde en Harderwijk) maar de meeste archeologische vondsten zijn onzichtbaar maar moeten wél bespaard blijven voor bebouwing e.d. (Verdrag van Malta). De gemeente Almere wil 8 van deze historische plekken markeren dmv een (scheeps)mast (verschillende hoogten), die als basis (drager) dient voor een kunstwerk. Er is 6.000 euro gereserveerd per kunstwerk (exkl. mast en vergunningen en plaatsing). 

Tot 1 mei 2006 kunnen de ideeen worden ingestuurd naar CCCorrosia tav de projektleider Renée Reijnders. .

Een prima initiatief (vindt Kunst-enzo)

 

Op donderdag 30 maart 2006 werd er een info-middag gegeven voor geinteresseerde kunstenaars en ontwerpers in CCCorrosia. Het begon om 14.00 uur en duurde tot bijna 17.30 uur. Er was veel belangstelling, en niet uitsluitend van Flevolandse of Almeerse kunstenaars! Zo'n 80 personen hadden zich aangemeld, aanwezig was ongeveer de helft op deze info-middag. 

 Medewerkers van de Archeologische dienst van de gemeente Almere gaven een toelichting, achtergrondinformatie,  plus een presentatie van de plekken waar de scheepswrakken zich bevinden. Direkteur van CCCorrrosia Ruud Backx introduceerde de info-middag en de verschillende sprekers: 

Heleen Visscher (haar naam is anders geschreven dan die van haar naamgenoot, de wethouder van GL), zij is de initiatiefneemster van dit projekt en werkzaam bij de gemeente Almere als beleidsmedewerker Archeologie. Zij introduceert het projekt en vertelt dat er behoefte bestond bij de gemeente en de afdeling Archeologie om de archeologische vondsten beter te communiceren naar de bewoners toe. Dus de vindplaatsen zichtbaar maken. Er zijn in Almere 10 vindplaatsen maar er is maar geld voor 8 wrakken. In totaal zijn er op de kaart opgetekend: 1x in stad, 1x Hout, 4x Pampus, 2x Poort, 1x Haven, 1x langs de A27.

 

Rob Oosting gaf uitgebreide informatie over de scheepvaart op de Zuiderzee en de soorten schepen die daar op voeren. Hij is werkzaam bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Ook de verschillende routes over de Zuiderzee richting het 'ruime sop' en alle verhalen daar omheen. Ook veel foto's van de vondsten, de opgravingen (gedeeltelijk) met uitleg van de bouwmaterialen en de conserveringsmethoden die gebruikt worden. Bovendien ging hij dieper in op de manier van beschermen van een vondst die niet opgegraven wordt. Met een grondlaag erover, vervolgens vertikaal aangebrachte plastic folie en weer een grondlaag er op om het af te dekken. Eventueel een greppeltje er omheen. Zo wordt kunstmatig de waterstand verhoogd in een zuurstofarm milieu.

 

Via het Kunstenaarstijdschrift BK werden kunstenaars, vooral Almeerse en Flevolandse kunstenaars, gevraagd een schets-ontwerp in te sturen voor één of meer van deze lokaties. De manier van presenteren wordt aan de kunstenaar overgelaten. 

* 1 mei a.s. is de deadline  * eind mei zal de keuze gemaakt worden uit alle inzendingen, zodat de  winnende acht (8) ontwerpen op * 1 juni bekend gemaakt kunnen worden. De bedoeling is dat het eerste kunstwerk de * eerste week van december 2006 al onthuld kan worden! 

Er komt een 'deskundige jury'(zoals dat zo mooi heet) te weten: Renée Reijnders, projektleider; Ruud Backx, dir. CCCorrosia; Janica Kleinman, afd. Kunst & cultuur van de gemeente Almere; Rob Oosting, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek; en 'iemand' (uit A'dam) die gespecialiseerd is in 'Kunst in de Openbare Ruimte'. Zij selekteren de ontwerpen en zal de geschikte kunstwerken nader toetsen aan het Programma van Eisen. Het oordeel van deze commissie is bindend. Het schetsontwerp blijft geestelijk eigendom van de kunstenaar. Als de kunstenaar uitverkozen is, stemt hij/zij ermee in dat beeldmateriaal gebruikt wordt voor websites en andere publikaties. De geselkteerde werken zullen te zien zijn op de volgende websites: Corrosia afd. Archeologie van de gemeente Almere. 

Meer info over archeologische vondsten in Nederland

 Verdere info bij projektleider Renée Reijnders of op de website van CCCorrosia (vanaf 3 april a.s.!)